HR 22 december 2015: Schakelbewijs toereikend

Het in deze zaak van toepassing zijnde art. 385.3 Wetboek van Strafvordering van Curaçao (SvC) is gelijkluidend aan art. 342.2 Sv. De HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452, welke ook gelden voor art. 385.3 SvC. V.zv. het middel betoogt dat de betrokkenheid van verdachte bij de overvallen telkens uitsluitend steunt op de verklaringen van aangeefsters, mist het feitelijke grondslag. ’s Hofs oordeel dat, in hetgeen het Hof in de bewijsmotivering van die overvallen ook heeft betrokken, voldoende steun is te vinden voor de verklaringen van aangeefsters, is niet onbegrijpelijk. Ambtshalve: strafvermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn in cassatie. Conclusie AG: anders.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3702