Algemene voorwaarden

 

1.

Van ’t Hullenaar & Partners Advocaten, hierna te noemen: VHP Advocaten, is een advocatenmaatschap; zij stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen.

 

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten van cliënten aan (werknemers van) VHP Advocaten.

 

3.  

Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door VHP Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. VHP Advocaten bepaalt door wie de opdracht wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten: de maten en anderen die voor VHP Advocaten werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

 

4.  

De onder 3 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 

5.   

Iedere aansprakelijkheid van VHP Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprake-lijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat VHP Advocaten in verband met die verzekering draagt.In de verordening op de advocatuur is bepaald dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering per advocaat of indien van toepassing per samenwerkingsverband ten minste schade dekt tot een bedrag van € 500.000 per aanspraak en tot ten minste twee maal dat bedrag per verzekeringsjaar. VHP Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die hieraan voldoet. De verzekering kent namelijk een limiet van € 1.000.000,00 per aanspraak en per contractjaar. VHP Advocaten is niet aansprakelijk voor schade boven deze limiet. In het geval dat een cliënt een opdracht verstrekt aan VHP Advocaten waarbij de cliënt het wenselijk acht dat deze limiet opgehoogd dient te worden, dient de cliënt dit bij aanvang van de opdracht onmiddellijk schriftelijk kenbaar te maken aan VHP Advocaten. zodat besproken kan worden of de dekking moet worden uitgebreid.

 

6.

Voor zover niet tot de organisatie van VHP Advocaten behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Iedere aansprakelijkheid van VHP Advocaten voor tekortkoming(en) van deze derde(n) wordt uitgesloten. VHP Advocaten is gemachtigd om algemene voorwaarden, bedongen door voor de opdracht ingeschakelde derde(n), te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens opdrachtgever.

 

7.

Op de rechtsverhouding tussen VHP Advocaten en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

8.

Indien tijdens de behandeling van de zaak de advocaat aan wie de cliënt de opdracht heeft verstrekt verhinderd is en daardoor zijn/haar werkzaamheden niet kan verrichten, zal VHP Advocaten eenzijdig één van de andere bij haar werkzame advocaten aanwijzen om de werkzaamheden voor de verhinderd zijnde advocaat waar te nemen.

 

9.

Naast VHP Advocaten kunnen ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten/maten en medewerkers van VHP Advocaten (met inbegrip van hun eventuele erfgenamen) indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van VHP Advocaten hebben verlaten.

 

10.

Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier - met de relevante bescheiden - maximaal 5 jaar bewaard. Daarna heeft VHP Advocaten het recht het dossier volledig te vernietigen.

 

11.

Indien een der advocaten van VHP Advocaten bij de behandeling van uw zaak diensten van derden inroept, getuigen oproept, of anderszins kosten maakt (waaronder bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten, etc.), dan zullen die kosten door VHP Advocaten worden voldaan zodra opdrachtgever aan VHP Advocaten die kosten heeft voorgeschoten. Indien opdrachtgever verzuimt het voorschot tijdig te voldoen, dan heeft  VHP Advocaten het recht om de door haar ontvangen nota onbetaald te laten en kan zij (dan wel de betreffende advocaat) niet aansprakelijk worden geacht voor de (rechts)gevolgen van de niet-betaling. Deze bepaling geldt alleen voor kosten die € 500,-- of hoger zijn.